Namazın değişik fasıllarında okunabilecek duaların bir kısmı

Herkül nağme 225: Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’den mervi olup namazın değişik fasıllarında okunabilecek duaların bir kısmı şunlardır:

RÜKÛ’DA: نﺎَﺤْﺒُﺳ َ ﻲﱢﺑَر َ ِﻢﻴِﻈَﻌْﻟا

“Sübhansın ya Rab! Seni tesbîh ederim, Sen noksan sıfatlardan, eksik ve kusurdan, şerik ve yardımcıdan münezzehsin, mütealsin” نﺎَﺤْﺒُﺳ َ ىِذ توُﺮَﺒَﺠْﻟا ِ تﻮُﻜَﻠَﻤْﻟاَو ِ ءﺎَﻳِﺮْﺒِﻜْﻟاَو ِ ِﺔَﻤَﻈَﻌْﻟاَو

Ceberût (esma-sıfat veya berzah âlemi), melekût (melâike ve ruhânilere mahsus âlem yani varlığın perde arkası), kibriya (ululuk) ve azamet sahibi Allah’ı tesbih ederim. ﻚَﻧﺎَﺤْﺒُﺳ َ ﻢُﻬﱠﻠﻟا َّ ﺎَﻨﱠﺑَر كِﺪْﻤَﺤِﺑَو َ ﻢُﻬﱠﻠﻟا َّ ﺮِﻔْﻏا ْ ﻲِﻟ

Seni tesbîh ederim Allahım.. Sana mahsus hamd ile Seni tesbih ederim ey her şeyin Rabbi benim de Rabbim.. Allahım, bağışla beni. حﻮﱡﺒُﺳ ٌ سوﱡﺪُﻗ ٌ بَر ُّ ﺔَﻜِﺋَﻼَﻤْﻟا ِ ِحوﱡﺮﻟاَو

Ey bütün eksik ve kusurlardan münezzeh bulunan Sübbûh ve bütün üstün vasıfları, kemâl, fazilet ve güzellik sıfatlarını Zâtında cem eden Kuddûs; ey meleklerin ve Ruhun Rabbi! Seni tesbîh u takdîs ederim. نﺎَﺤْﺒُﺳ َ ﻪﱣﻠﻟا ِ هِﺪْﻤَﺤِﺑَو ِ نﺎَﺤْﺒُﺳ َ ﻪﱣﻠﻟا ِ ِﻢﻴِﻈَﻌْﻟا

Sübhansın ya Rab! Hamd ü senâ duygusuyla dopdolu olarak Seni tesbîh ederim. Ey yüce Allah’ım, Sen noksan sıfatlardan, eksik ve kusurdan, şerik ve yardımcıdan münezzehsin, mütealsin! ﺖﱠﻠَﻘَﺘْﺳاﺎَﻣَو ْ ﻪِﺑ ِ ﻲِﻣَﺪَﻗ ﻪﱠﻠِﻟ ِ بَر ِّ َﻦﻴِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا ﻊَﺸَﺧ َ ﻲِﻌْﻤَﺳ يِﺮَﺼَﺑَو ﻲﱢﺨُﻣَو ﻲِﻤْﻈَﻋَو ﻲِﺒَﺼَﻋَو ﻢُﻬﱠﻠﻟا َّ ﻚَﻟ َ ﺖْﻌَﻛَر ُ ﻚِﺑَو َ ﺖْﻨَﻣآ ُ ﻚَﻟَو َ ﺖْﻤَﻠْﺳَأ ُ ﺖْﻧَأ َ ﻲﱢﺑَر

Allahım, Sana rükû ettim, Sana inandım ve Sana teslim oldum. Sen Benim Rabbimsin. Kulağım, gözüm, beynim, iliğim, kemiğim, sinirim ve ayaklarımın taşıdığı her şey, Âlemlerin Rabbi Allah’a boyun eğmiş, itaat etmiştir.

RÜKÛ’DAN DOĞRULUNCA: ﺎَﻨﱠﺑَر ﻚَﻟَو َ ُﺪْﻤَﺤْﻟا

Ey Rabbimiz, hamd Sana mahsustur. اًﺪْﻤَﺣ اًﺮﻴِﺜَﻛ ﺎًﺒﱢﻴَﻃ ﺎًﻛَرﺎَﺒُﻣ ِﻪﻴِﻓ

Çokça, tertemiz, mübarek hamd ü senalar hep Allah’a mahsustur. ﺎَﻤُﻬَﻨْﻴَﺑ ءْﻞِﻣَو َ ﺎَﻣ ﺖْﺌِﺷ َ ﻦِﻣ ْ ءْﻰَﺷ ٍ ُﺪْﻌَﺑ ﺎَﻨﱠﺑَر ﻚَﻟ َ ﺪْﻤَﺤْﻟا ُ ءْﻞِﻣ َ تاَﻮَﻤﱠﺴﻟا ِ ضْرَﻷاَو ،ِ ءْﻞِﻣَو َ ﺎَﻣ

Rabbimiz, gökler dolusu, yer dolusu, aralarındaki her şey dolusu ve daha başka dilediğin şeyler dolusunca hamd Sana mahsustur. ﻚْﻨِﻣ َ ﱡﺪَﺠْﻟا ﻊِﻧﺎَﻣ َ ﺎَﻤِﻟ ﺖْﻴَﻄْﻋَأ َ َﻻَو ﻲِﻄْﻌُﻣ َ ﺎَﻤِﻟ ﺖْﻌَﻨَﻣ َ َﻻَو ﻊَﻔْﻨَﻳ ُ اَذ ﱢﺪَﺠْﻟا ﻞْﻫَأ َ ءﺎَﻨﱠﺜﻟا ِ ﺪْﺠَﻤْﻟاَو ِ ﻖَﺣَأ ُّ ﺎَﻣ لﺎَﻗ َ ﺪْﺒَﻌْﻟا ُ ﺎَﻨﱡﻠُﻛَو ﻚَﻟ َ ﺪْﺒَﻋ ٌ َﻻ

Ey mecd ü senâya lâyık Rabbimiz!.. Kulların -ki hepimiz Sana kuluz-söyleyeceği en lâyık söz şudur: Allahım, Senin ihsan ettiğine mâni olacak yoktur. Senin mani olduğunu da lütfedecek yoktur. Sana karşı hiçbir şan ve şeref sahibine, şan ve şerefinin bir faydası dokunmaz. ِﺲَﻧﱠﺪﻟا ﻦِﻣ َ بﻮُﻧﱡﺬﻟا ِ ﺎَﻳﺎَﻄَﺨْﻟاَو ﺎَﻤَﻛ ﻰﱠﻘَﻨُﻳ بْﻮﱠﺜﻟا ُ ﺾَﻴْﺑَﻷْا ُ َﻦِﻣ ﻢُﻬﱠﻠﻟا َّ ﻲِﻧْﺮﱢﻬَﻃ ﺞْﻠﱠﺜﻟﺎِﺑ ِ دَﺮَﺒْﻟاَو ِ ءﺎَﻤْﻟاَو ِ دِرﺎَﺒْﻟا ِ ﻢُﻬﱠﻠﻟا َّ ﻰِﻧْﺮﱢﻬَﻃ

Allahım beni kar, dolu ve soğuk suyla temizle. Allahım, beni günahlardan ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle.

SECDEDE: نﺎَﺤْﺒُﺳ َ ﻲِﺑَر َّ ﻰَﻠْﻋَﻷا

“Sübhansın ya Rab! Seni tesbîh ederim, Sen noksan sıfatlardan, eksik ve kusurdan, şerik ve yardımcıdan münezzehsin, yücesin” ﻚَﻧﺎَﺤْﺒُﺳ َ ﻢُﻬﱠﻠﻟا َّ ﺎَﻨﱠﺑَر كِﺪْﻤَﺤِﺑَو َ ﻢُﻬﱠﻠﻟَا َّ ﺮِﻔْﻏا ْ ﻲِﻟ

Ey Rabbimiz olan Allahım, Seni Sana mahsus olan hamd ile tesbih ederim. Allahım, beni mağfiret eyle. ﺎَﻤَﻛ ﺖْﻴَﻨْﺛَأ َ ﻰَﻠَﻋ َﻚِﺴْﻔَﻧ ﻚِﺘَﺑﻮُﻘُﻋ ،َ ذﻮُﻋَأَو ُ ﻚِﺑ َ ﻚْﻨِﻣ ،َ ﻻَ ﻰِﺼْﺣُأ ءﺎَﻨَﺛ ً ﻚْﻴَﻠَﻋ َ َﺖْﻧَأ ﻢُﻬﱠﻠﻟا َّ ﻰﱢﻧِإ ذﻮُﻋَأ ُ كﺎَﺿِﺮِﺑ َ ﻦِﻣ ْ ﻚِﻄَﺨَﺳ ،َ ﻚِﺗﺎَﻓﺎَﻌُﻤِﺑَو َ ْﻦِﻣ

Allahım, gazabından rızana, azabından afiyetine, Senden Sana (celâlinden cemâline) sığınırım. Zâtını senâ ettiğin ölçüde Seni senâ etmekten âciz olduğumu itiraf ederim. ﻲِﻣَﺪَﻗ ﻪﱠﻠِﻟ ِ بَر ِّ َﻦﻴِﻤِﻟﺎَﻌْﻟا ﻲِﻣَدَو ﻲِﻤْﺤَﻟَو ﻲِﻤْﻈَﻋَو ﻲِﺒَﺼَﻋَو ﺎَﻣَو ﺖﱠﻠَﻘَﺘْﺳا ْ ِﻪِﺑ كَرﺎَﺒَﺗ َ ﻪﱠﻠﻟا ُ ﻦَﺴْﺣَأ ُ ﻦﻴِﻘِﻟﺎَﺨْﻟا ،َ ﻊَﺸَﺧ َ ﻲِﻌْﻤَﺳ يِﺮَﺼَﺑَو ﻰِﻬْﺟَو َ ىِﺬﱠﻠِﻟ ﻪَﻘَﻠَﺧ ُ هَرﱠﻮَﺼَﻓ ،ُ ﻖَﺸَﻓ َّ ﻪَﻌْﻤَﺳ ُ هَﺮَﺼَﺑَو ،ُ ﻢُﻬﱠﻠﻟا َّ ﻚَﻟ َ تْﺪَﺠَﺳ ،ُ ﻚِﺑَو َ ﺖْﻨَﻣآ ،ُ ﻚَﻟَو َ ﺖْﻤَﻠْﺳَأ ،ُ َﺪَﺠَﺳ

Allahım, Sana secde ettim, Sana inandım, Sana teslim oldum. Yüzüm, kendisini yaratan, şekil veren, kulağını ve gözünü yarıp çıkaran (Yaradan)’a secde etti. En güzel yaratıcı olan Allah, Sen ne yücesin. Kulağım, gözüm, kanım, etim, kemiğim, sinirim ve ayaklarımın taşıdığı her şey, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a boyun eğmiş, itaat etmiştir. حﻮﱡﺒُﺳ ٌ سوﱡﺪُﻗ ٌ بَر ُّ ﺔَﻜِﺋَﻼَﻤْﻟا ِ ِحوﱡﺮﻟاَو

Ey bütün eksik ve kusurlardan münezzeh bulunan Sübbûh ve bütün üstün vasıfları, kemâl, fazilet ve güzellik sıfatlarını Zâtında cem eden Kuddûs; ey meleklerin ve Ruhun Rabbi! Seni tesbîh u takdîs ederim” ِﺔَﻤَﻈَﻌْﻟاَو ﻪَﺘﻴِﻧَﻼَﻋَو ،ُ نﺎَﺤْﺒُﺳ َ ىِذ توُﺮَﺒَﺠْﻟا ِ تﻮُﻜَﻠَﻤْﻟاَو ِ ِءﺎَﻳِﺮْﺒِﻜْﻟاَو ﻢُﻬﱠﻠﻟا َّ ﺮِﻔْﻏا ْ ﻲِﻟ ﻲِﺒْﻧَذ ﻪﱠﻠُﻛ ،ُ ﻪﱠﻗِد ،ُ ﻪﱠﻠِﺟَو ،ُ ﻪَﻟﱠوأ ُ هَﺮِﺧآَو ،ُ ُهﱠﺮِﺳ

Allahım, bütün günahlarımı, küçüğünü-büyüğünü, evvelini-âhirini, açığını-gizlisini bağışla. Ceberût (esma-sıfat veya berzah âlemi(, melekût (melâike ve ruhânilere mahsus âlem yani varlığın perde arkası), kibriya (ululuk) ve azamet sahibi Allah’ı tesbih ederim.

İKİ SECDE ARASINDA: ﻲِﻨْﻗُزْراَو ، ﻲِﻨْﻌَﻓْراَو ﻢُﻬﱠﻠﻟا َّ ﺮِﻔْﻏا ْ ﻲِﻟ ﻲِﻨْﻤَﺣْراَو ﻰِﻨِﻓﺎَﻋَو ﻲِﻧْﺮُﺒْﺟاَو ﻲِﻧِﺪْﻫاَو

Allahım, beni bağışla, bana merhamet eyle, bana afiyet lütfeyle, beni hidayet eyle, bana rızık ihsan eyle, benim eksiğimi-gediğimi gider, kırığımı-döküğümü sar ve beni yücelt. ﺎﻴِﻘَﺷ بَر ِّ ﺐَﻫ ْ ﻰِﻟ ﺎًﺒْﻠَﻗ ﺎﻴِﻘَﺗ ﺎﻴِﻘَﻧ ﻦِﻣ َ كْﺮﱢﺸﻟا ِ ﺎﻳِﺮَﺑ َﻻ اًﺮِﻓﺎَﻛ َﻻَو

Rabbim, bana, talihsiz ve nankör olmayan, şirkten arınmış, pak, takva duygusuyla dopdolu bir kalb lütfet. ُمَﺮْﻛَْﻷا بر ِّ ﺮِﻔْﻏا ْ ﻢَﺣْراَو ْ زَوﺎَﺠَﺗَو ْ ﺎﱠﻤَﻋ ﻢَﻠْﻌَﺗ ،ُ ﻚﱠﻧِإ َ ﺖْﻧَأ َ ﱡﺰَﻋَْﻷا

Rabbim, bağışla, merhamet et, hata ve günahlarım hesabına bildiklerini işlenmemiş say, affet; şüphesiz ki Sen yegane Aziz ve yegane Kerimsin.

TEŞEHHÜDDE: ﺖْﻧَأ َ رﻮُﻔَﻐْﻟا ُ ُﻢﻴِﺣﱠﺮﻟا ﻻِإ َّ ﺖْﻧَأ ،َ ﺮِﻔْﻏﺎَﻓ ْ ﻰِﻟ ةَﺮِﻔْﻐَﻣ ً ﻦِﻣ ْ كِﺪْﻨِﻋ ،َ ﻰِﻨْﻤَﺣْراَو َﻚﱠﻧِإ ﻢُﻬﱠﻠﻟا َّ ﻰﱢﻧِإ ﺖْﻤَﻠَﻇ ُ ﻰِﺴْﻔَﻧ ﺎًﻤْﻠُﻇ اًﺮﻴِﺜَﻛ ، ﻻَو َ ﺮِﻔْﻐَﻳ ُ َبﻮُﻧﱡﺬﻟا

Allah’ım, muhakkak ben nefsime namütenahî zulümde bulundum; günahları bağışlayacak Senden gayrı kimse yoktur. Nezd-i Uluhiyetinden hususi ve sürpriz bir mağfiretle beni yarlığa, bana merhamet et; şüphesiz ki Sen yegâne Gafûr ve Rahîm’sin. مﱢﺪَﻘُﻤْﻟا ُ ﺖْﻧَأَو َ ﺮﱢﺧَﺆُﻤْﻟا ُﻻَ ﻪَﻟِإ َ ﻻِإ َّ َﺖْﻧَأ ﺖْﻨَﻠْﻋَأ ،ُ ﺎَﻣَو ﺖْﻓَﺮْﺳَا ُ ﺎَﻣَو ﺖْﻧَأ َ ﻢَﻠْﻋَأ ُ ﻪِﺑ ِ ﻲﱢﻨِﻣ ، َﺖْﻧَأ اَ ﻢُﻬﱠﻠﻟ َّ ﺮِﻔْﻏا ْ ﻲِﻟ ﺎَﻣ ﺖْﻣﱠﺪَﻗ ُ ﺎَﻣَو تْﺮﱠﺧَأ ،ُ ﺎَﻣَو تْرَﺮْﺳَأ ُ ﺎَﻣَو

Allahım, geçmiş-gelecek, gizli-açık ve haddi aşarak işlediğim bütün günahlarımı mağfiret buyur ve bunlardan da öte Senin benden çok daha iyi bildiğin günahlarımı da bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da Sensin. Senden başka ilâh yoktur. ِتﺎَﻤَﻤْﻟاَو ﺔَﻨْﺘِﻓ ِ ﺢﻴِﺴَﻤْﻟا ِ لﺎﱠﺟﱠﺪﻟا ،ِ ذﻮُﻋَأَو ُ ﻚِﺑ َ ﻦِﻣ ْ ﺔَﻨْﺘِﻓ ِ ﺎَﻴْﺤَﻤْﻟا ﻢُﻬﱠﻠﻟَا َّ ﻲﱢﻧِإ ذﻮُﻋَأ ُ ﻚِﺑ َ ﻦِﻣ ْ باَﺬَﻋ ِ ﺮْﺒَﻘْﻟا ،ِ ذﻮُﻋَأَو ُ ﻚِﺑ َ ْﻦِﻣ

Allahım, kabir azabından Sana sığınırım. Allahım, Mesih-i Deccal’ın fitnesinden Sana sığınırım. Allahım, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım. ﺎَﻴْﺤَﻤْﻟا تﺎَﻤَﻤْﻟاَو ،ِ ﻦِﻣَو ْ ﺮَﺷ ِّ ﺔَﻨْﺘِﻓ ِ ﺢﻴِﺴَﻤْﻟا ِ ِلﺎﱠﺟﱠﺪﻟا ﻚِﺑ َ ﻦِﻣ ْ باَﺬَﻋ ِ ﻢﱠﻨَﻬَﺟ َوَ ﻦِﻣ ْ باَﺬَﻋ ِ ﺮْﺒَﻘْﻟا ِ ﻦِﻣَو ْ ِﺔَﻨْﺘِﻓ ﻢُﻬﱠﻠﻟَا َّ ﻲﱢﻧِإ ذﻮُﻋَأ ُ ﻚِﺑ َ ﻦِﻣ ْ ﻢَﺛْﺄَﻤْﻟا ِ مَﺮْﻐَﻤْﻟاَو ،ِ ﻢُﻬﱠﻠﻟَا َّ ﻲﱢﻧِإ ُذﻮُﻋَأ

Allahım, borçtan ve günahtan Sana sığınırım. Allah’ım, Cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih-i Deccal’ın fitnesinden Sana sığınırım.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: